Skip to content

Obvezno usposabljanje za uporabnike izdelkov, ki vsebujejo diizocianate

Avgusta 2020 je bila sprejeta Uredba komisije (EU) 2020/1149 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede diizocianatov. Cilj uredbe je zmanjšati zdravstvena tveganja, povezana z diizocianati, z zagotavljanjem, da so delavci, ki ravnajo s temi snovmi in zmesmi, ustrezno obveščeni in usposobljeni. Rok za usposabljanje industrijskih ali poklicnih uporabnikov je 24. avgust 2023. Odgovornost vsakega delodajalca je, da zagotovi, da so zaposleni ustrezno usposobljeni.

V primeru, da v podjetju uporabljate samostojne snovi, kot sestavine drugih snovi ali zmesi za industrijsko in poklicno uporabo in je koncentracija diizocianatov posamezno ali v kombinaciji večja ali enaka 0,1 mas %, mora delodajalec ali samozaposleni zagotoviti, da industrijski in poklicni uporabniki pred uporabo snovi ali zmesi uspešno opravijo usposabljanje o varni uporabi diizocianatov. Usposabljanje je potrebno opraviti do 24. avgusta 2023!

Poleg omenjene Uredbe je pri usposabljanju za varno rokovanje z diizocianati potrebno upoštevati tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS št. 43/11). 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora biti usposabljanje prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Nadalje še določa, da se usposobljenost za varno delo preverja na delovnem mestu. To pomeni, da je potrebno obvezno izvesti tudi praktično usposabljanje.

Kako se lahko zaposleni usposobijo?

Glede na tveganje (način uporabe in izpostavljenosti) se mora izvesti usposabljanje po različnih (treh) zahtevnostih stopnjah. Za usposabljanje mora biti ustrezno pripravljen program usposabljanja, v katerem se definira vsebina, vrsta, periodika, izvajalec usposabljanja ter podatek o preizkusih usposobljenosti.

Za podjetja pripravljamo individualne programe teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter izvajamo teoretično in praktično usposabljanje zaposlenih, ki delajo z diizocianati.

Vabimo vas, da nas za izvedbo usposabljanja kontaktirate na 041 526 162 ali na info@vartis.si.

Z veseljem vam bomo pomagali pri vseh vprašanjih v zvezi z usposabljanjem.

Back To Top