Skip to content
Ekipa spletne trgovine VARTIS je od 8.7.2024 do 18.8.2024 na letnem dopustu. Vsa naročila v tem času bodo obdelana 19.8.2024.
Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu

 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu
 • izjava o varnosti z oceno tveganja
 • pregledi in preizkusi delovne opreme
 • teoretično in praktično usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu
 • izdelava navodil za varno delo za delovno opremo
 • vodenje evidenc s področja varnosti in zdravja pri delu
 • priprava internih predpisov o osebni varovalni opremi
 • svetovanje pri izbiri ustrezne osebne varovalne opreme
 • svetovanje na področju ergonomije
 • svetovanje pri izvajanju promocije zdravja na delovnih mestih
 • svetovanje pri zmanjševanju poškodb pri delu in bolezni povezanih z delom
 • specialna usposabljanja za varno delo (upravljavci viličarjev, težke gradbene mehanizacije, dvigal, HIAB, itd.)
 • meritve kemičnih in fizikalnih parametrov na delovnem mestu (mikroklima, osvetljenost, hrup)
 • meritve zaščite električnih instalacij in ponikalne upornosti ozemlji (strelovodi)
 • svetovanje pri vzpostavitvi in vodenju sistema ISO 45001
 • izvajanje preizkusov alkoholiziranosti (izvajamo z najsodobnejšimi merilnimi napravami Dräger)
Varstvo pred požarom

Varstvo pred požarom

 • pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varstva pred požarom
 • ocena požarne ogroženosti, požarni red s prilogami, požarni načrti, načrti evakuacije
 • priprava in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev iz varstva pred požarom
 • usposabljanje odgovornih oseb za začetno gašenje in evakuacijo
 • priprava in izvajanje teoretičnega in praktičnega usposabljanja oseb, ki delajo v eksplozijsko nevarnih območjih
 • strokovna pomoč pri izvedbi vaje evakuacije iz objektov
 • praktični prikazi gašenja
 • pregledi in preizkusi aktivne požarne zaščite
 • svetovanje in sodelovanje pri izvajanju ukrepov s področja protieksplozijske zaščite
Varstvo okolja

Varstvo okolja

 • svetovanje na področju varstva okolja
 • izdelava poročil o vplivih na okolje, okoljskih poročil
 • izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki, načrtov ravnanja z odpadki
 • izdelava poslovnikov s področja varstva okolja (čistilne naprave, odpadki, embalaža, itd.)
 • strokovno svetovanje pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj (naprave/objekt, odpadki, itd.)
 • svetovanje pri vzpostavitvi in vodenju sistema ISO 14001
Usposabljanja

Usposabljanja

 • teoretično in praktično usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom
 • usposabljanja za vodilne in vodstvene na področju varnosti in zdravja pri delu
 • usposabljanje za varno delo z nevarnimi kemikalijami
 • usposabljanje oseb, ki delajo v eksplozijsko nevarnih območjih
 • usposabljanje upravljavcev viličarjev, avtodvigal, mostnih dvigal, težke gradbene mehanizacije, dvižnih ploščadi, idr.
 • usposabljanje za varno delo z motorno žago
 • usposabljanje oseb odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
Nevarne kemikalije

Nevarne kemikalije

 • izvajanje strokovnih nalog svetovalca za kemikalije
 • izdelava kemijske ocene tveganja
 • usposabljanje delavcev za varno delo z nevarnimi kemikalijami
 • izdelava navodil za varno delo s kemikalijami
 • svetovanje glede varnega skladiščenja kemikalij
 • svetovanje glede varne uporabe kemikalij
 • strokovna pomoč pri zamenjavi nevarnih kemikalij
 • strokovna pomoč pri postopkih za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij, na Uradu za kemikalije
Varnost in zdravje na gradbiščih

Varnost in zdravje na gradbiščih

 • izdelava varnostnih načrtov
 • izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih
 • izdelava navodil za varno delo pri izvajanju gradbenih del
Druge storitve

Druge storitve

 • dobava vseh vrst osebne varovalne opreme
 • dobava vseh vrst gasilnikov (prah, CO2, voda, itd.) in hidrantnih omaric
 • dobava omaric prve pomoči
 • dobava vseh vrst opozorilnih tabel in nalepk
Back To Top